O nás

Občianske združenie “Pro Natal”  bolo zaregistrované na MV SR v novembri 1999  ( registrácia vykonaná 5.11.1999, číslo spisu: VVS/1-900/90-15886) ako dobrovoľné neziskové združenie občanov, ktorí šíria a podporujú myšlienky humanizácie pôrodu a prípravy na pôrod.

Iniciátormi a zakladateľmi boli manželia Jana a Roland Wagneroví za podpory  Ing. arch. Tomáša Pavelku.

Sú to ľudia, ktorých myšlienky OZ oslovili, ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi a téma tehotenstva, pôrodu, kojenia, prípadne dilemy mať, či nemať dieťa, im je dôverne známa. Veríme, že sa nám  podarí šíriť i s Vašou pomocou myšlienky, ktoré majú prispieť k humanizácii príchodu nového človeka na svet.

Roland Wagner, nov. 1999

Po takmer desiatich rokov  pôsobenia Pro Natal registrujeme vznik mnohých inštitúcii a materských centier poskytujúcich obdobné i paraprofesionálne služby, ktorých zakladateľky prešli našimi kurzami a výcvikmi.

Teší nás, že sme mohli “zasiať” semienko poznania, inšpirovali, a naše profesionálne služby ponúkame i naďalej.   R. Wagner, január 2009

 

Správna rada OZ Pro Natal v roku 2013

- Jana Wagnerová (štatutár)

- Roland Wagner (štatutár)

- František Bútora

- Katarína Urbanová

- Dagmar Psalmanová

- Monika Pavláková

- Iveta Klčová

 

Revízor OZ Pro Natal:

- Vladimír Ďurčat

 

Odborný tím bezplatnej internetovej poradne Pro Natal (podľa abecedy)

 

 Jarmila Kisztnerová  pôrodná asistentka, Hebamme
 Mgr. Iveta Klčová  klinický a vývinový psychológ
 MUDr. Peter Lengyel  lekár-urológ
 Dr. Alžbeta Lengyelová  farmaceutka
 MUDr. Dagmar Psalmanová  gynekológ, homeopat
 MUDr. Rastislav Važan  fyziológ
 Mgr. Roland Wagner  špec.- liečebný pedagóg, sociálny pracovník
 Mgr. Jana Wagnerová  pôrodná asistentka-sestra, laktačná poradkyňa

 

Štatutárni zástupcovia :

 

Mgr. Jana Wagnerová

V Pro Natal o.z. pracuje ako štatutárna zástupkyňa, poradkyňa a lektorka rodičovských kurzov pre prenatálne,  postnatálne a laktačné poradenstvo a ošetrovateľskú starostlivosť.

 

Po absolvovaní štúdia na Gymnáziu Jura Hronca, vyštudovala nadstavbové štúdium SZŠ MUDr. Ivana Hálka v Bratislave, odbor ženská sestra. Ako pôrodná asistentka absolvovala v rokoch 1987-1989 prax na pôrodniciach Zochova a Kramáre.  Ako bývalá športovkyňa (dva majstrovské tituly SR – v modernej gymnastike a pódiových skladbách) sa od roku 1989 aktívne venuje výchove mladých dievčat i v rámci voľnočasových aktivít, vrátane výchovy troch vlastných dcér. Po pracovných skúsenostiach v oblasti starostlivosti o deti s mentálnym postihnutím, študentov Academie Istropolitany a asistentských skúseností v komerčnej sfére z oblasti architektúry sa stáva v roku 1999 spoluzakladateľkou Pro Natal, kde od roku 1999 pôsobí ako štatutárna zástupkyňa a  špecialistka na predpôrodnú prípravu a domácu popôrodnú ošetrovateľskú starostlivosť vrátane laktačného poradenstva. Na čiastočný úväzok pracovala i na novorodeneckej klinike nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej – oddelenie fyziologických novorodencov- ako edukačná sestra, laktačná poradkyňa. Je registrovaná v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a v rakúskej komore pôrodných asistentiek.

Počas praxe pod supervíziou privátnej praxe, gynekologičky MUDr. Dagmar Psalmanovej a supervízie – vrátane praxe – u Hebamme (babice), Jarky Kisztnerovej v rakúskom Badene, úspešne ukončila rozširujúce bakalárske štúdium Ošetrovateľstva na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s prácou na tému Komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o ženu v šestonedelí, Magisterskú prácu na tému Zdravie a zdravý vývin detí a dorastu ako úloha sestry pre deti a dorast obhájila s vyznamenaním v roku 2009. V rámci ďalšieho vzdelávania ukončila výcvik I. a II. stupňa autogénneho tréningu u prim. MUDr. Jozefa Haštu. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií i s aktívnymi príspevkami. Jej odborné a populárno-náučné články je možné čítať v časopisoch i dennej tlači, vystupuje v televízii i rozhlasoch na témy okolo pôrodu. Spolupodieľala sa na scenári k filmu Mareka Šulíka: Sedem magických rokov.

Zaoberá sa najmä psychofyzickou prípravou na pôrod, laktačným poradenstvom a poradenstvom pri domácej popôrodnej ošetrovateľskej starostlivosti o ženu a bábätko.

S manželom Rolandom majú tri dcéry.

 

Mgr. Roland Wagner

Pracuje ako kouč a kariérny poradca. V Pro Natal, o.z. pôsobí ako štatutárny zástupca, poradca a lektor kurzov pre rodičov.

 

Po absolvovaní štúdia Vodohospodárstva na SPŠ Stavebnej a nadstavbového štúdia Vychovávateľstva a metodiky TV a športu na Strednej pedagogickej škole (Pedagogickej a sociálnej akadémii) vyštudoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, smer Špeciálna a liečebná pedagogika (Vychovávateľstvo pre OsobyVyžadujúceOsobitnúStarostlivosť), Sociálna práca a Učiteľstvo nemeckého jazyka s diplomovou prácou “Programu prenatálneho, perinatálneho a postnatálneho poradenstva” a návrhom na cenu rektora UK.

 

Od roku 1988 pracoval s ľuďmi zdravými i postihnutými, ako vychovávateľ na SOU pre sluchovo postihnutých, liečebný pedagóg na Detskej klinike IVZ, sociálny pracovník, vedúci oddelenia sociálnej práce, zástupca riaditeľa a neskôr externý supervízor sociálnych pracovníkov v Ústave prof. Karola Matulaya pre deti a mládež s mentálnym postihnutím, externý vysokoškolský učiteľ na PdF UK. Spolupodieľal sa na vzniku a rozbehu niekoľkých odborných projektov: Úsek včasnej diagnostiky a terapie detí vrátane projektu prípravy otcov k pôrodu, Úsek sociálnej práce v ÚpKM, Rada pre minimálne štandardy v sociálnej práci pri MPSVaR SR, Nadácia „TU SME“, OZ Návrat, OZ Pro Natal, Nadácia SOCIA a iné.

 

Počas štúdia i praxe absolvoval i viedol mnohé tréningy, výcviky a kurzy v sociálno-psychologickej, psychoterapeutickej oblasti (autogénny tréning, KPT, jacobsonova progresívna relaxácia) aj vo sfére rozvoja manažérskych zručností a mediácie na Slovensku i v zahraničí. Odborné a populárno-náučné články uverejňuje  v periodickej i neperiodickej tlači. Bol spoluiniciátorom témy a odborným poradcom scenára k filmu Mareka Šulíka: Sedem magických rokov.

 

V rokoch 1995-1999 pracoval ako tréner a manažér ľudských zdrojov. Od mája 1999  pôsobí ako nezávislý externý kouč. Okrem koučovania a prípravy manažérov  sa zaoberá najmä oblasťami výberu, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v komerčnej i nekomerčnej sfére a poradenstvom v rodičovských programoch. Špeciálne sa venuje koučovaniu v oblasti optimálneho balansu medzi rolou rodiča a manažéra.

S manželkou Janou majú tri dcéry.